north

MENAXHIM FINANCASH/

Menaxhim
Financiar

Kuptueshmëria e Menaxhimit financiar

Segmenti Menaxhimi Financiar i Elite Coaching ka të bëjë me planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollin e aktiviteteve financiare si p.sh. prokurimi dhe shfrytëzimi i fondeve të ndërmarrjes. Kjo nënkupton zbatimin e parimeve të përgjithshme të menaxhimit të burimeve financiare të një biznesi.

Cilat funksione përfshihen në shërbimin tonë të menaxhimit financiar?

Vlerësimi i kërkesave për kapital:

Ne bëjmë vlerësime në lidhje me kërkesat për kapital të kompanisë. Ky vlerësim varet nga kostot dhe fitimet e pritshme dhe nga programet dhe politikat e ardhshme në lidhje me shqetësimin e shfaqur. Ne vlerësojmë mënyrën e përshtatshme e cila rrit kapacitetin fitues të ndërmarrjes.

Përcaktimi i përbërjes së kapitalit:

Pasi të jetë bërë vlerësimi, duhet të vendoset struktura e kapitalit. Kjo përfshin analizën afatshkurtër dhe afatgjatë të kapitalit. Kjo gjë varet nga përqindja e kapitalit që një kompani zotëron dhe nga fondet shtesë që duhet të mblidhen nga palët e jashtme.

Zgjedhja e burimeve të fondeve:

Ne sigurohemi zgjedhje të shumëfishta për fonde shtesë që do të prokurohen nga kompania. Zgjedhje si:

01

Emetimi i aksioneve dhe i obligacioneve

02

Huatë që merren nga bankat dhe institucionet financiare

03

Depozitat publike të tërhiqen si në formën e obligacioneve

04

Zgjedhja e faktorit do të varet nga meritat dhe të metat relative të çdo burimi dhe periudhe financimi

Investimi i fondeve:

Duhet të bëhet një bashkëpunim për të shpërndarë fondet në sipërmarrje fitimprurëse në mënyrë që të ketë siguri në investime.

Heqja e tepricës:

Vendimi për fitimin neto duhet të merret nga menaxheri i financave. Kjo mund të bëhet në dy mënyra:

01
Deklarata e dividendit
përfshin identifikimin e normës së dividentëve dhe përfitimeve të tjera si bonus
02
Fitimet e mbajtura
vëllimi duhet të vendoset në varësi me planet zgjeruese, innovative dhe të larmishme të kompanisë

Menaxhimi i parave të gatshme:

Ne manaxhojmë vendimet në lidhje me fitimet e gatshme. Paratë e gatshme janë të nevojshme për shumë qëllime si pagesa e pagave, pagesa e faturave të energjisë elektrike dhe ujit, pagesa ndaj kreditorëve, përmbushja e detyrimeve aktuale, mbajtja e stokut të mjaftueshëm, blerja e lëndëve të para, etj.

Kontrollet financiare:

Ne jo vetëm që planifikojmë, prokurojmë dhe parashtrojmë fondet, por ushtrojmë edhe kontroll mbi financat. Kjo mund të bëhet përmes shumë teknikave si analiza e raportit, parashikimi financiar, kontrolli i kostos dhe fitimit, etj.

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!

KLIENTËT DHE PARTNERËT TANË

Ne punojmë duke zhvilluar ide të veçanta dhe inovative me klientët tanë!