north

MENAXHIM FINANCASH/

Rreziku Financiar

Rreziku financiar është një lloj rreziku që mund të rezultojë në humbjen e kapitalit për palët e interesuara. Korporatat gjithashtu përballen me reastet e mospagimit të borxhit që marrin përsipër, por gjithashtu mund të përjetojnë dështim në një sipërmarrje që shkakton një barrë financiare për biznesin.

Rreziku financiar për biznesin mbështet në ndërtimin e biznesit nga themeli. Në një moment, në jetën e çdo kompanie, biznesi mund të ketë nevojë të kërkojë kapital të jashtëm për t’u rritur. Kjo nevojë për financim krijon një rrezik financiar si për biznesin, ashtu edhe për çdo investitor apo palë të interesuara në kompani.

 

Elite Coaching ne ofrojmë mbështetje përmes shumë mjeteve të disponueshme për individët, bizneset dhe qeveritë që i lejojnë ata të llogarisin sasinë e rrezikut financiar që marrin përsipër.

Metodat më të zakonshme që përdorim për të analizuar rreziqet që lidhen me investimet afatgjata – ose tregun e aksioneve në tërësi – përfshijnë:

Analiza themelore
procesi i matjes së vlerës së brendshme të një letre me vlerë duke vlerësuar të gjitha aspektet e biznesit themelor duke përfshirë asetet e firmës dhe fitimet e saj.
Analiza teknike
procesi i vlerësimit të letrave me vlerë përmes statistikave dhe vështrimi në historinë, vëllimin e tregtisë, çmimet e aksioneve dhe të dhëna të tjera të performancës.
Analiza sasiore
vlerësimi i performancës historike të një shoqërie duke përdorur llogaritjet specifike të raportit financiar.

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!