north

MENAXHIM FINANCASH/

Taksat

Këshillimi & Mbarështrim

Segmenti tatimor i Elite Coaching mund të ofrojë shërbime tatimore në përputhje me standardet e cilësisë më të lartë të aplikuara në këtë fushë.

Ekipi ynë i shërbimit “Taksat” është në gjendje të ofrojë asistencë profesionale në çështjet që kanë të bëjnë me tatimin mbi të ardhurat e korporatave dhe personale, tatimin mbi vlerën e shtuar, çështjet gjyqësore dhe procedurat tatimore, çmimet e transferimit, tatimin ndërkombëtar, ristrukturimin dhe optimizimin e taksave, akcizën, detyrimet doganore, procedurat e tregtisë ndërkombëtare, si si dhe shërbime të tjera për pajtueshmërinë tatimore dhe këshillimore.

 

Parimi i Elite Coaching është përshtatja e strukturimit dhe financimit me efikasitet tatimor të operacioneve, procedurave të zbatimit dhe kontrollit për të përmirësuar metodat e administrimit të biznesit.

Kuptimi i sfidave tuaja na ndihmon të ndërtojmë sintezën më të mirë për të arritur një strategji të suksesshme tatimore. Sinergjia është prioritet për ne kur bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve. Gjithashtu, ndërtimi i marrëdhënieve kuptimplotë dhe afatgjatë me klientët tanë është ajo që duam në fund të çdo shërbimi.

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!