north

MENAXHIM FINANCASH/

Rreziku Operacional

Rreziku operacional është rreziku i humbjes që rezulton nga procese të brendshme jo efektive ose të dështuara, nga njerëz, sisteme ose ngjarje të jashtme që mund të prishin rrjedhën e operacioneve të biznesit. Humbjet mund të jenë direkte ose indirekte. Rreziku operacional i referohet si rrezikut në funksionin e një organizate por edhe menaxhimit të proceseve që përdor gjatë zbatimit, trajnimit dhe zbatimit të politikave. Shërbimi Rreziku Operacional i Elite Coaching mund të shihet si pjesë e një reaksioni zinxhir: çështjet e anashkaluara dhe dështimet e kontrollit – qofshin të vogla apo të mëdha – çojnë në një materializim më të madh të rrezikut, i cili mund të rezultojë në një dështim organizativ që mund të dëmtojë linjën përfundimtare dhe reputacionin e një kompanie.

Shembuj të rrezikut operacional përfshijnë:

01
Sjellja dhe gabimi i punonjësve

02
Shkelja e të dhënave private që rezulton nga sulmet e sigurisë kibernetike
03
Rreziqet teknologjike të lidhura me automatizimin, robotikën dhe inteligjencën artificiale
04
Proceset dhe kontrollet e biznesit

05
Ngjarjet fizike që mund të prishin një biznes, të tilla si katastrofat natyrore
06
Mashtrimi i brendshëm dhe i jashtëm


Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!