north

ELITE COACHING

Përkushtuar
drejt Rritjes

OJQ Coaching

KOMPONENTËT BAZË

Trajnimi dhe mentorimi për Organizatat Joqeveritare janë procese për individët dhe ekipet të arrijnë potencialin e tyre të plotë dhe transformues. për të ndjekur ritmin e ndryshimeve të kohës. Nëpërmjet punës sonë arrijmë të ndikojmë krejt spektrin e jetës. Ne veprojmë mbi një strukturë të qartë dhe me respekt të plotë ndaj kolektivave dhe nevojave shoqërore. 

01
Njerëzit
Ne fokusohemi në zhvillimin profesional individual të njerëzve dhe ndërgjegjësimin bashkëpunues për rritjen e stafit.
02
Qëllimi
Për të sjellë aftësitë e lidershipit, menaxhimit të projektit dhe stërvitjes në nivelin më të mirë të profesionalizmit.
03
Filozofia
Ndarja dhe lehtësimi për të krijuar ndryshime pozitive. Kolektiviteti dhe rritja e qëndrueshme është shtysa jonë kryesore.
04
Pasioni
Të pasionuar për të ndarë njohuritë dhe ekspertizën tonë me të tjerët. Nevoja e të menduarit, të bashkimit dhe përpjekjes për të mësuar nga të tjerët.
05
Idea
Ne kemi një fokus të madh në kërkimin e ideve të reja dhe zhvillimin e të vjetrave drejt mjeteve të inovacionit - ide biznesi ose produkti.

06
Dizajn
Nëpërmjet një procesi ndërveprues, ne zhvillojmë stërvitje adaptive të dizajnit që i përshtatet të gjitha nevojave dhe arritjeve të kërkuara.

Edukim - Coaching

QASJE DHE NDIKIM

Korniza jonë e stërvitjes dhe mentorimit nuk ndërhyn vetëm tek ecuria individuale ose organizative por gjithashtu synon të sigurojë një strukturë që mund të përdoret si pjesë e zhvillimit të vetë organizatës nëpërmjet kulturës e mentorimit të së ardhmes. 

01
Talentet Individuale
Stafi ynë mund të mbështesë menaxherët e projektit, specialistët dhe madje edhe vullnetarët në ndërtimin e aftësive dhe ekspertizës së nevojshme.
02
Zhvillimi në Grup
Stërvitja në grup ose ekip është një seminar ose një seri seminaresh që përfshijnë vendosjen e qëllimeve të ekipit dhe ndërtimin e planit për arritjen e tyre.
03
Ekzekutive
Executive Coaching mbështet drejtimin ekzekutiv të një organizimi të fortë dhe elastik që nxit ndryshime.

Coaching Profesional & Jeta

QASJE DHE NDIKIM

Kapaciteti i fortë, i krijuar dhe i qëndrueshëm në nivel lokal, është thelbësor për suksesin e një sistemi ndërveprues. Për të arritur ambicien tonë, ne duhet të përqafojmë dhe t’i përgjigjemi diversitetit të sektorit përkatës, të jemi inovatorë në të menduar, të shkathët në qasjen tonë dhe të përgjegjshëm ndaj kërkesave dhe reagimeve të ndryshme.

01
Ngritje
Elite Coaching ofron trajnime për individë dhe profesionistë për të fituar aftësi të reja ose për të përmirësuar ato ekzistuese.
02
Komunikim
Nxitja e një cilësie më të lartë të komunikimit përmes ndërhyrjeve stërvitore të ekipit dhe përmirësimit të aftësive.
03
Performim
Procesi ynë i stërvitjes mundëson që të mësuarit të ndodhë, gjeneron zhvillim dhe rrjedhimisht përmirësimin e performancës.

Qëndro në Lidhje

Ne na pëlqen të krijojmë miqësi të reja!